بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ 1395/6/28 کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند طی دو سال حداقل 20 درصد برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین نمایند. با توجه به شرایط و امکانات موجود در کشور ایران، در دسترس‌ترین انرژی تجدیدپذیر جهت تامین برق مصرفی، انرژی خورشیدی است. در واقع نهادهای مشمول این مصوبه می توانند با عقد قرارداد با شرکت توزیع برق و انتخاب پیمانکار مورد تایید آن شرکت، اقدام به نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی در محدوده املاک خود نمایند. فرایند انجام قرارداد به این صورت است که  با ارایه قبض برق سازمان متقاضی احداث نیروگاه، به  شرکت توزیع برق و مذاکره با پیمانکار انجام پروژه، 20 درصد مقدار انرژی مصرفی سازمان محاسبه شده و پیمانکار با بررسی شرایط و امکانات سازمان مورد نظر، اقدام به طراحی و اجرای نیروگاه خورشیدی می نماید و در نهایت با نصب کنتور جدا از کنتور مصرف برق، مقدار برق تولید شده محاسبه شده و به مصرف سازمان می‌رسد.